NORDTech 2009

 

Regulamentul concursului  

Obiective

Art 1. Concursul NORDTech pentru studenţi este organizat anual, la nivelul municipiului Baia Mare de Clubul Rotary Baia Mare 2005, Facultatea de Inginerie şi Centrul de Carieră şi Consiliere Profesională ale Universităţii de Nord din Baia Mare.

Art 2. Concursul îşi propune identificarea înaltelor valori în domeniul Tehnologiei Informaţiei – IT şi stimularea implicării studenţilor în proiecte cu un nivel ridicat de inovaţie care înglobează tehnologii noi din acest domeniu.

Art 3. Concursul NORDTech este deschis tuturor studenţilor din cadrul Universităţilor din municipiul Baia Mare de la specializările unde se promovează utilizarea calculatoarelor şi tehnologia informaţiei, soluţii hardware şi software, precum şi tuturor studenţilor cu preocupări in aceste domenii

Art 4. Concursul se desfăşoară sub patronajul Clubului Rotary Baia Mare 2005 şi al Universităţii de Nord din Baia Mare. Universitatea de Nord din Baia Mare îşi asumă responsabilitatea găzduirii şi asigurării infrastructurii tehnice şi organizatorice.

Art 5. Înscrierea la concurs se va face cu minim două săptămâni înainte de data desfăşurării concursului.

Art 6. Participarea la concurs se poate face individual sau în cadrul unei echipe formată din cel mult 3 studenţi. Nu este permisa participarea unei persoane simultană în cadrul mai multor echipe.

Art 7. Concursul va consta din elaborarea şi susţinerea unui proiect. Tematica proiectelor cuprinde lucrări din domeniul Tehnologiei Informaţiei. Tema proiectului va fi propusă de către participanţi, fiind necesară o aprobare prealabilă de către organizatori

Art 8. Preevaluarea proiectelor se va face la data înscrierii în concurs, de către o comisie formată din cadre didactice ale Universităţii de Nord din Baia Mare. În această etapă nu este necesară o descriere detaliată a proiectului, evaluarea urmărind gradul de noutate, complexitate şi probabilitatea de realizare practică a proiectului.

Art 9.A plicaţiile practice ale proiectelor elaborate trebuie să fie funcţionale şi să respecte toate specificaţiile cuprinse în documentaţia tehnică ce va însoţi proiectul.

Art 10. Proiectele vor fi elaborate pe baza unor structuri tipice de proiect puse la dispoziţia participanţilor de către comisiile specifice pe domenii. Prezentarea proiectelor se va face sub formă de scheme bloc sau scheme logice.

Art 11. Documentaţia depusă să fie completă, corectă şi toate detaliile să fie "open source", codurile să fie suficient de bine comentate pentru înţelegerea facilă a structurii şi logicii proiectului. Ea va fi predată şi pe suport digital.

Art 12. Prezentarea teoretică a proiectului se va face sub formă de slide-uri PowerPoint, în limba română sau engleză (opţional), înaintea probei practice. Durata unei prezentări nu va depăşi 10-15 minute pentru fiecare echipă.

Art 13. În cadrul probei practice se va demonstra funcţionarea aplicaţilor practice conform specificaţiilor din documentaţia depusă.

Art 14. Evaluarea finală proiectelor se va face de către o comisie formată din cadre didactice ale universităţilor din Baia Mare, condusă de directorul Centrului de Carieră şi Consiliere Profesională din cadrul UNBM. În această etapă este necesară o descriere detaliată a proiectului, evaluarea urmărind gradul de noutate, complexitate, funcţionalitatea, prezentarea teoretică şi practică a proiectului.

Organizare

Art 15. Preşedintele Comisiei de Organizare şi Evaluare este directorul Centrului de Carieră şi Consiliere Profesională din cadrul UNBM.

Art 16. Preşedintele Comisiei de Organizare şi Evaluare răspunde de corectitudinea desfăşurării concursului, respectarea regulamentului de concurs şi asigurarea suportului logistic şi financiar. Pentru aceasta el colaborează cu decanul Facultăţii de Inginerie şi cu preşedintele Clubului Rotary Baia Mare 2005. Preşedintele comisiei îşi alege secretarul şi îşi propune componenţa comisiei de evaluare. În mod obligatoriu din comisie va face parte şi un reprezentant al Clubului Rotary Baia Mare 2005, cu rol de observator.

Art 17. Secretarul Comisiei de Organizare şi Evaluare are următoarele atribuţii: coordonează activitatea de evaluare, calitatea corectitudinii aprecierii şi notării lucrărilor, elaborează şi multiplică imprimatele borderouri; răspunde de completarea diplomelor pentru premii; asigură afişarea rezultatelor concursului.

Art 18. Consiliul Facultăţii de Inginerie validează anual membrii Comisiei de Organizare şi Evaluare a concursului NORDTech IT.

Art 19. UNBM poate colabora la nivel organizatoric şi profesional cu alte universităţi sau persoane juridice sau fizice în condiţiile prezentului regulament şi pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Art 20. Comisia de Organizare şi Evaluare are următoarele atribuţii: decide modul de evaluare şi calitatea corectitudinii aprecierii şi notării lucrărilor, propune spre avizare listele cu premii Clubului Rotary Baia Mare 2005 prin reprezentantul acestuia în comisie, precum şi documentele de analiză şi date statistice, după caz.

Premii

Art 21. Având în vedere obiectivele concursului vor fi 3 categorii de premii pentru fiecare secţiune ale căror valoare financiară se stabileşte anual de către Clubul Rotary Baia Mare 2005.